Лориотабс со вкусом имбиря и мёда

Лориотабс со вкусом имбиря и мёда, 24 пастилки